Käesolev isikuandmete kaitse Põhimäärus (edasi – Põhimäärus) sisaldab takso tellimise mobiilrakenduse kasutajate isikuandmete töötlemise, säilitamise ja üleandmise baasnorme.

Käesolev isikuandmete kaitse Põhimäärus on välja töötatud kasutaja isikuandmete töötlemise korda reguleerivaid Üldeuroopalikke nõudeid arvestades.

1.MÕISTED JA MÄÄRATLUSED

Käesoleva Põhimääruse raames kasutatakse mõisteid ja määratlusi järgmises tähenduses:

1.1. Administratsioon – Mobiilrakenduse volitatud esindajad, kes käesoleva Põhimääruse raames juhivad Mobiilrakendust.

1.2. Kasutaja isikuandmed – mistahes info, mis otseselt või kaudselt puudutab Mobiilrakendust kasutavat isikut (isikuandmete subjekti).

1.3. Kasutaja – Mobiilrakendust kasutav isik.

1.4. Mobiilrakendus – mobiilseadmel kasutamiseks või mobiilseadmele paigaldamiseks mõeldud programm, mis võimaldab kasutajal saada juurdepääsu Internetvõrgu kaudu kasutavatele teenustele.

1.5. Seade – personaalarvuti, mobiiltelefon, kommunikaator, nutitelefon, muu seade, mis võimaldab kasutada Mobiilrakendust vastavalt selle funktsionaalsele määratlusele.

1.6. Kasutajate isikuandmete töötlemine – mistahes tegevus või tegevuste (operatsioonide) kogum, mida teostab Administratsioon automatiseerimisseadmete või seadmeteta isikuandmete töötlemisel, muuhulgas Mobiilrakendust kasutavate isikute isikuandmete kogumine, salvestamine, süstematiseerimine, säilitamine, täpsustamine (uuendamine, muutmine), saamine, kasutamine, edastamine (levitamine, pakkumine, juurdepääs), isikupärastamine, blokeerimine, eemaldamine, hävitamine.

  1. ÜLDSÄTTED

2.1. Käesoleva Määruse normid kehtivad mistahes info (isikuandmete) suhtes, mis võib Administratsioonile saada teatavaks Kasutajate Mobiilrakenduse kasutamise protsessis, muuhulgas registreerimisprotsessi läbimise käigus.

2.2. Mobiilrakenduse kasutamine (mistahes mahus, vormis jne.) tähendab Kasutaja täielikku nõusolekut käesoleva Põhimääruse tingimustega ja selle Kasutaja isikuandmete töötlemise korraga.

2.3. Käesoleva konfidentsiaalsuse määruse aktsepteerimiseks on Mobiilrakenduse kasutamine ja/või registreerimisandmete täitmine.

2.4. Juhul, kui Kasutaja ei nõustu käesolevas Põhimääruses sisalduvate normidega, on ta kohustatud lõpetama  Mobiilrakenduse kasutamise. Mobiilrakenduse mistahes kasutamine tähendab kõikide käesoleva Põhimääruse tingimustega nõustumist ja nende omaksvõtmist Kasutaja poolt.

2.5. Käesolevat Põhimäärust rakendatakse vaid Mobiilrakendusele. Administratsiooni ei kontrolli ja ei kanna vastutust kolmandate isikute internetressursside eest, milledele Kasutaja võib üle minna Mobiilrakenduses juurdepääsetavate viidete kaudu.

2.6. Administratsioon ei kontrolli Kasutaja poolt administratsioonile edastavate isikuandmete usaldusväärsust (registreerimise hetkel), kuid jätab endale õiguse selliste isikuandmete monitooringu õiguse.

2.7. Administratsioon ei töötle nende kolmandate isikute isikuandmeid, kes ei ole Mobiilrakenduse kasutajad, muuhulgas nende kolmandate isikute isikuandmeid, millised Kasutajad on jätnud Mobiilrakendusse. Sel juhul kinnitab Kasutaja, kes on avaldanud kolmandate isikute kohta käivad andmed nende Mobiilrakenduses avaldamise ja saamise seaduslikkust.

2.8. Juhul, kui üks või mitu käesoleva Põhimääruse sätet kaotavad oma seaduslikkuse või kehtivuse või juriidilise jõu, ei mõjuta see käesoleva Põhimääruse ülejäänud sätete kehtivusele ja rakendamisele.

2.9. Kasutaja kannab personaalset vastutust käesolevas Põhimääruses olevate muudatuste kontrolli eest. Administratsioon jätab endale õiguse isiklikul äranägemisel muuta või täiendada käesolevat Määrust mistahes ajal eelneva või järgneva teavitamiseta. Administratsioon avaldab selliseid muudatusi ja/või täiendusi Mobiilrakenduses. Mobiilrakenduse edasine kasutamine peale taoliseid muudatusi tähendab, et Kasutaja on täielikult nõustunud taoliste muudatuste või täiendustega.

2.10. Mobiilrakenduses registreerumisel nõustub Kasutaja sellega, et:

2.10.1. Registreerimisandmed (muuhulgas isikuandmed) on tema poolt esitatud vabatahtlikult;

2.10.2. Registreerimisandmed (muuhulgas isikuandmed) on esitatud Administratsioonile käesolevas Kokkuleppes märgitud eesmärkide realiseerimiseks;

2.10.3. Registreerimisandmed (muuhulgas isikuandmed) on registreerimise hetkel tõepärased ja aktuaalsed;

2.10.4. Registreerimisandmeid (muuhulgas isikuandmeid) võib Administratsioon kasutada kaupade ja teenuste edendamiseks Kasutajaga otseste kontaktide kehtestamise teel sidekanalite (e-mail ja sms-sõnumite, telefonikõnede jm.) kaudu.

  1. MÄÄRUSE ESE

3.1. Käesolev Põhimäärus reglementeerib Administratsiooni kohustusi Kasutaja nende isikuandmete mitteavaldamisel ja isikuandmete kaitse kehtestamisel, millised Kasutaja on edastanud Administratsioonile.

3.2. Käesolev Põhimäärus on välja töötatud nende isikuandmete kaitse Üldeuroopalike reglementide nõuete arvestamisega, mis reguleerib kasutajate isikuandmete töötlemise korda.

3.3. Käesoleva Põhimääruse objektiks olevateks Kasutaja isikuandmeteks on:

3.3.1. Kohustuslikud isikuandmed, millised Kasutaja edastab enda kohta  vabatahtlikult ja teadvustatult Mobiilrakenduses registreerudes, mis on esmajärjekorras vajalikud Administratsiooni poolsete kohustuste täitmiseks.

3.3.2. Mittekohustuslikud isikuandmed, millised Kasutaja edastab enda kohta  vabatahtlikult ja teadvustatult Mobiilrakenduses registreerudes ja/või Mobiilrakendust kasutades.

3.3.3. Isikupärastamata andmed, mida Administratsioon saab automaatselt Kasutaja leidmisel Mobiilrakenduses Kasutaja seadmel paigaldatud tarkvara abil: IP-aadress; Coocie, juurdepääsu aeg, järelpäritavate lehekülgede aadressid jne.

3.3.4. Administratsioon kogub Kasutajate IP-aadresside statistikaandmete kogumise. Antud infot kasutatakse tehniliste probleemide väljaselgitamiseks ja lahendamiseks.

3.4. Administratsioon ei kanna vastutust nende andmete eest, mida Kasutaja levitab vabatahtlikult üldkättesaadavas vormis.

  1. ISIKUANDMETE KOGUMISE EESMÄRGID

4.1. Administratsioon jätab endale õiguse kasutada Kasutaja mistahes isikuandmeid, mida viimane on esitanud Mobiilrakenduse kasutamise protsessis järgmisteks eesmärkideks:

4.1.1. Registreeritud Kasutajate identifitseerimiseks Mobiilrakenduse funktsionaalsete võimaluste edasiseks kasutamiseks;

4.1.2. Kasutaja asukoha tuvastamiseks ohutuse tagamise, häkkerluse ja kelmuse ennetamise eesmärgil;

4.1.3. Kasutajale infomaterjalide edastamiseks, mis sisaldavad Mobiilrakenduse kasutuskorra kirjeldust;

4.1.4. Tagasiside kujundamiseks Kasutajaga, mille vahendusel antakse Kasutajale võimalus suhelda Administratsiooniga küsimuste edastamise teel tagasisideks kujundatud kanalite kaudu;

4.1.5. Kasutajale Mobiilrakenduses olevate reklaammaterjalide pakkumiseks sidekanalite kaudu;

4.1.6. Kasutajale kehtestatud tagasiside kanalite kaudu Mobiilrakenduse ja selle uuendamisega seotud uudiste pakkumiseks;

4.1.7. Kasutajate arvestusmärkmete kujundamiseks, millede vahendusel antakse Kasutajale võimalus Mobiilrakenduse funktsionaalide kasutamiseks;

4.1.8. Administratsiooni poolt isikupärastamata andmete kasutamiseks statistiliste uuringute eesmärgil;

4.1.9. varem Kasutaja poolt edastatud isikuandmete usaldusväärsuse kontrolliks ja selliste andmete aktuaalsuse kontrolliks sellise kontrolli päeva seisuga;

4.1.10. Kasutajale vajaliku tehnilise toetuse pakkumiseks tema poolt Mobiilrakenduse funktsionaali kasutamise protsessis;

4.1.11. Kasutajalt saadavate vastukajade saamiseks Mobiilrakenduse funktsioneerimisest Mobiilrakenduse, selle elementide jne. töö parandamise eesmärgil;

4.1.12. Kasutajatele info pakkumiseks tegevatest spordiväljakutest, spordiga seotud partnerite otsinguks, spordivõistkondade loomiseks jne.;

4.1.13. Tasuliste ja tasuta teenuste osutamiseks ja muude kohustuste täitmiseks, millised Administratsioon on võtnud endale käesoleva Põhimäärusega.

  1. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE KORD

5.1. Kasutaja mistahes isikuandmete töötlust, millised Kasutaja on edastanud Administratsioonile Mobiilrakenduse kasutamise protsessis, teostatakse tähtaja mistahes piiranguteta, mistahes käesolevas Põhimääruses ja seadusandluses kokkulepitud meetoditel vastavate automatiseerimisseadmete kasutamisega või kasutamiseta.

5.2. Kasutaja aktsepteerib ja nõustub sellega, et Administratsioon jätab endale õiguse edastada Kasutaja isikuandmeid, millised Kasutaja edastas Mobiilrakenduse kasutamise protsessis, kolmandatele isikutele nende kohustuste täitmise eesmärgil, millised Administratsioon võttis endale pooltevaheliste suhete raames.

5.3. Kasutaja aktsepteerib ja nõustub sellega, et Administratsioon võib edastada mistahes Kasutaja poolt varem esitatud isikuandmeid Mobiilrakenduse kasutamise protsessis euroopa seadusandlusega ettenähtud juhtudel ja alustel, mis on ette nähtud selliseks tegevuseks volitatud riigivõimuorganite seadusandluses.

5.4. Administratsioon on kohustatud Kasutaja nende isikuandmete kaotamisest või avaldamisest, millised edastas talle Kasutaja Mobiilrakenduse kasutamise protsessis, teatama Kasutajale võimalikult lühikese aja jooksul.

5.5. Kasutaja poolt Mobiilrakenduse kasutamise protsessis edastatud isikuandmete kaitse ja blokeerimise kohustus lasub Administratsioonil.

  1. POOLTE KOHUSTUSED

6.1. Administratsioon on kohustatud:

6.1.1. Teostama Kasutaja poolt edastatud isikuandmete töötlust Mobiilrakenduse kasutamise protsessis ranges vastavuses käesoleva Määruse tingimustega, euroopa seadusandluse normidega, samuti kooskõlas muude, Kasutaja ja Administratsiooni vahelisi suhteid reguleerivate dokumentidega.

6.1.2. Rakendama vajalikke jõupingutusi Kasutaja isikuandmete kaitsmiseks, mis olid nendele edastatud Mobiilrakenduse kasutamise protsessis;

6.1.3. Blokeerima Kasutaja vastava arvestusmärkme juhul, kui Kasutaja on pöördunud Administratsiooni poole avaldusega logini ja/või parooli kaotamisest või Kasutaja arvestusmärkme sissemurdmisest, samuti käesoleva Määrusega ja/või euroopa seadusandlusega ettenähtud juhtudel;

6.1.4. Kasutama Kasutaja isikuandmeid, mida ta edastas Administratsioonile Mobiilrakenduse kasutamise protsessis eranditult vaid selles mahus ja sellisel viisil, mis on reglementeeritud käesoleva Määrusega.

6.2. Kasutaja kohustub:

6.2.1. Esitama Administratsioonile kohu vajaliku info, muuhulgas isikuandmed, mis on vajalikud või võivad osutuda vajalikuks Administratsioonile;

6.2.2. Edastama Administratsioonile info, muuhulgas isikuandmed nende muutumise korral selleks, et Administratsioon võiks täita temale käesoleva Määrusega kehtestatud kohustusi.

  1. POOLTE VASTUTUS

7.1. Administratsioon ei kanna vastutust kahjude eest, mis on tekitatud Kasutaja isikuandmete avaldamisega, muuhulgas, kuid piirdumata järgmiste juhtudega:

7.1.1. Kasutaja isikuandmed said teatavaks enne seda, kui Administratsioon Kasutaja isikuandmeid avaldas.

7.1.2. isikuandmetega seotud info oli avaldatud Kasutaja nõusolekul.

7.1.3. Kasutaja andmete sisestamine Mobiilrakendusse kolmandate isikute poolt.

7.1.4. Isikuandmetega seotud info saadi kolmanda isiku käest enne seda, kui Administratsioon sai selle Kasutajalt.

  1. VAIDLUSTE LAHENDAMINE

8.1. Ennekohtusse pöördumist Kasutaja ja Administratsiooni vahel tekkinud vaidluste lahendamiseks tuleb kohustuslikus korras esitada kirjalik ettepanek vaidluse vabatahtlikuks reguleerimiseks.

8.2. Pretensiooni saaja teavitab kirjalikult 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul pretensiooni saamisest pretensiooni avaldajat pretensiooni läbivaatamiste tulemustest.

8.3. Pretensioonkirjad saadavad pooled kulleriga või posti teel tähitud kirjaga adressaadile kättetoimetamise teatega poolte asukoha aadressil.

8.4. Pretensioonkirjade saatmine poolte poolt muul viisil on keelatud.

8.5. Kokkuleppe mittesaavutamisel edastatakse vaidlus Administratsiooni asukohajärgsele kohtuorganile.

  1. VÄÄRAMATU JÕUD

9.1. Administratsioon ja Kasutaja vabanevad vastutusest oma kohustuste täieliku või osalise mittetäitmise eest juhul, kui kohustuste mittetäitmine oli tingitud vääramatu jõu asjaoludest, sellistest kui: tulekahju, üleujutus, maavärin, streigid, sõjad, riigivõimuorganite tegevus või muud Pooltest sõltumatud asjaolud.

9.2. Pool, kes ei ole võimeline täitma oma kohustusi, peab teavitama teist Poolt õigeaegselt, kuid mitte hiljem kui 5 (viie) kalendripäeva jooksul vääramatu jõu asjaolude saabumisest.

  1. MUUD TINGIMUSED

10.1. Administratsioonil on õigus mistahes ajal, Kasutaja nõusolekul või nõusolekuta teha muudatusi käesolevasse Määrusesse, kusjuures sellised muudatused jõustuvad nende paigutamisest Mobiilrakendusse, kui Määruse uue redaktsiooniga ei ole ette nähtud muid sätteid.

10.2. Administratsiooni elektroonposti aadress Kasutajata pöördumiste läbivaatamiseks on märgitud käesoleva Määruse rekvisiitides.

10.3. Kasutaja nõusolek isikuandmete töötluseks kehtib kuni Mobiilrakenduse kasutamise lõppemiseni ja/või Kasutaja eemaldamiseni oma arvestuste sissekandest.

20.juuni 2018.a.